Reklamačné podmienky

1. Spoločnosť SIV.CO zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe, s výnimkou vady ktorá vznikla pri preprave tovaru na strane dopravcu. Záručná doba tovaru je zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru prip. dátumom minimálnej trvanlivosti vyznačenom na obale (pokiaľ boli dodržané všetky podmienky pre správne skladovanie a využívanie zakúpeného tovaru).

2. Spoločnosť SIV.CO nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli na strane kupujúceho neodborným zaobchádzaním, prirodzenými stratami alebo nedodržaním podmienok skladovania a starostlivosti o zakúpený tovar.

3. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu spoločnosť SIV.CO nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

4. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru. Tovar zakúpený cez e-shop je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:

  • spoločnosť SIV.CO s.r.o., Janka Kráľa 2, Banská Bystrica 974 01alebo: obchod@kitchenpoint.sk (ďalej len „reklamačná adresa“)

5. Spolu s reklamovaný tovarom je kupujúci povinný spoločnosti SIV.CO odoslať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, ako aj vyplnený reklamačný protokol. Spoločnosť SIV.CO odporúča zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom „REKLAMÁCIA“. Spoločnosť SIV.CO nepreberá reklamovaný tovar zaslaný na reklamačnú adresu ako dobierka. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti SIV.CO na vlastné náklady a nebezpečenstvo. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na náhradu ceny za dopravu vo výške nutných nákladov na bezpečné doručenie reklamovanej zásielky (tieto náklady je nutné doložiť dokladom o tejto doprave).

6. O prijatí reklamácie je spoločnosť SIV.CO povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v reklamačnom protokole.

7. Postup vybavenia reklamácie určí spoločnosť SIV.CO po vzájomnej dohode s kupujúcim v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami §619–627 Občianskeho zákonníka a u sprostredkovateľov v súlade s ustanoveniami §409-470 Obchodného zákonníka v ich platnom znení ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

8. Spoločnosť SIV.CO je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť SIV.CO je povinná informovať kupujúceho o oprávnenosti a spôsobe vybavenia reklamácie písomným potvrdením, ktoré môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

9. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania  výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

10. O vybavení reklamácie je spoločnosť SIV.CO povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

1. Dokiaľ nebolo kupujúcemu doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže kupujúci objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtuje spoločnosť SIV.CO žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu, spoločnosť SIV.CO vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtuje spoločnosť SIV.CO žiadne penále ani iné poplatky.

3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze, potraviny v akcii, ktorým sa končí doba minimálnej trvanlivosti).

4. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno kupujúceho, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru (kód a názov), číslo účtu alebo adresu na vrátenie kúpnej ceny, kópiu daňového dokladu (faktúry) a kópiu dokladu o prevzatí zásielky (dodacieho listu). Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy spoločnosť SIV.CO odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal prostredníctvom elektronickej pošty.

5. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spoločnosť SIV.CO je povinná tovar prevziať späť. Spoločnosť SIV.CO požaduje vrátenie tovaru formou doporučenej zásielky, pričom náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný vrátiť tovar na adresu spoločnosti SIV.CO  v neporušenom obale, nepoškodený, v pôvodnom množstve a nepoužitý, pričom musí byť zachovaná primeraná starostlivosť o tovar. Už zaplatená kúpnu cenu vráti spoločnosť SIV.CO kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

6. Spoločnosť SIV.CO je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

  • ak pri platbe na účet spoločnosti SIV.CO kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 7 dní od potvrdenia objednávky,
  • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti SIV.CO,
  • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
  • ak aj napriek všetkému úsiliu dodávateľskej spoločnosti, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť SIV.CO schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach SIV.CO inak ho zaobstarať,
  • ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť SIV.CO tovar nakupuje.

7. Odstúpenie spoločnosti SIV.CO od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť SIV.CO kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

8. Odstúpenie spoločnosti SIV.CO od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti SIV.CO na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9. Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť SIV.CO oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

Potrebné formuláre

    Možnosť nahrať fotku závady.